free web hosting | free website | Business Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting
THE REAL PEOPLE HELP IN REAL WAY-
THE OTHER ONES ARE JUST IDLE TALKERS

 

Gercek insanlar gercekten yard?m ederler  
kalanlar? yaln?z bos laft?r.

       

Sempatik Savestin Masumlugumu kurtar?n! diyor.

Libyada yabanc? mahkeme bes Bulgar kad?n?n? kurbanl?k olume mahkum etti. Acaba S?vestin gibi kac cocuk Bulgar Icisleri Bakanl?g?ndan hukumsuz mahkum edilmistir? Besten cok daha fazlad?r.

Bulgaristan, Irakta rehin al?nan iki Bulgar? kurtaramad? Bulgaristan nicin Savestini ve onun durumunda olan diger cocuklar? kurtarmak istemiyor?! Bulgar Icisleri Bakanl?g? taraf?ndan mahkemesiz ve hukumsuz mahkum edilen Bulgar cocuklar?n?n say?s? nekadard?r? Aranmamaya mahkum edilen ve eninde sonunda uzaklarda, kotu sartlarda, iskence ve eziyet icinde yasamaya mahkum edilen Bulgar cocuklar?. Tuyler urpertici bir sey! Bu devlet barbarl?g? degil mi?

Bulgaristan Ulusal Istatistik Enstitusune gore kac?r?lm?s olan Bulgar cocuklar?n?n say?s? 2003 y?l?nda % 300 artm?st?r.

 

  CHARMING SAVESTIN IS CALLING: SAVE MY INNOCENCE!!!

How many little Bulgarians have been thus condemned without trial and judgment? Little Bulgarians are punished not to be inquired and predestined to severe exile, insulting, suffering and death. Horror! Horror! Horror! This is a kind of a state banditism.

    sos WANTED! MULTIPLY!

F7/2-2000end 02/01 - INTERPOL

SAVESTIN TODOROV DEYANOV

I AM STILL TRACED OUT

ON ME RECHERCHE TOUJOURS

I

Beni hala ar?yorlar

SAVESTIN VEYA POLIS ILE DEVLET COCUK KADERLERINI NASIL MAHVEDIYORLAR

SAVESTIN  OR HOW  THE  POLICE  AND  THE  STATE  DEVASTATE  CHILDRENS  FATES

SAVESTIN OU BIEN COMMENT LA POLICE ET L`ETAT ANEANTISSENT LES DESTINS DE NOS ENFANTS

I

FERRED OUT (WANTED) BY THE FATHER

Babas? taraf?ndan aran?yor

EUROPE - BULGARIA - SOFIA 1359 , LYULIN 521- G - 87

TODOR DEYANOV

GSM: +359 885/ 015 573

Bulgarca, Rusca, Sirpca ve kalan Slav dillerini daha az konusuyor.

HE IS FLUENT: IN BULGARIAN, RUSSIAN , SERBIAN, HE ALSO COMMANDS SOME OTHER SLOVENIK LANGUAGES, BUT NOT SO WELL.

E-MAIL : SAVESTIN@YAHOO.COM

Kac?r?lm?s olan cocugun hayat hikayesini okuyunuz

Olaylar ancak Bulgaristanda bu sekilde gelisebilir

THINGS COULD HAPPEN IN THIS WAY IN BULGARIA ONLY.

PLEASE READ THE HISTORY OF THE KIDNAPPED CHILD IN THE FOLLOWING LANGUAGES:

BULGARIAN 

ENGLISH

FRENCH

RUSSIAN

GERMAN 

 

ITALIAN

SPANISH

TURKISH

GREEK

JAPANESE

CHINESE

  #1

Evlad?m, bas?ma bir hal gelirse, gorusemezsek, seni cok, 
pek cok sevdigimi ve bir an bile olsun seni unutmad?g?m? bil!
Dunyan?n en iyi babas? olamad?g?m icin beni affet! 
Ben s?radan bir kisiyim, kars?ma ise koskoca bir devlet c?kt? senin vatan?n.
Affet beni, oglum. Affet.

1.

DUNYAMIZ INSANLARINA MEKTUP
INSANLAR, c?lekes b?r baba kalbi s?ze candan buyuk b?r r?cada bulunuyor:
GASPEDILMIS BIR COCUGUN ARANIP KURTARILMASI ICIN DUNYADA ILK INSAN SAFLARI ZINCIRINI ORGUTLEYELIM
Bu guzel oglan cocugunun ad? S?vestindir ve SIVEST, yani BILINCO SUUR demektir. Cocuk 8 yas?ndayken, 6 Mayis 1997 gunu Bulgar?stan baskentinden Iranl? bir uyusturucu ileticisi ile bir Bulgar fahisesi taraf?ndan cal?nd?.
Kucuk S?vestin butun m?lletin kaybolan cocugun simgesine donustu, fakat Bulgar devletinin, kaybolan cocuklar?n?n korunmas? ve aranmas?na mahsus bir sistemi yoktur. Bulgaristanda cocuk ticaretinden soz edilebilir.
Idareciler benzer kaderi paylasan cocuklar?n trajedisine ilgi gostermiyorc Oglumu bulmak dogrultusundaki butun gayretlerim sonuc vermedi. Art?k yeryuzumuzdeki butun iyi kalpli ve suurlu kisilerin yard?m?na ve katk?da bulunma cabalar?na bel baglam?s bulunuyorum, bunu buyuk bir umitle bekliyorum.
Iyi kalbi ?nsanlar, bebekliginden beri onu benden cald?klar? feci gune kadar tek bas?na buyutup yetirstigidim oglumu pek cok, candan seviyorum. Babal?g?m? surdurebilmen ,cin bana yard?m eli uzat?n. En cok da gonul kosesinde  aran?p bulunmas? icin yard?mc? olun * mali yard?mda bulunarak, hukuksal yollara basvurarak, sizin ac?n?zdan mumkun olan her yard?m sekliyle.
Insanseverler, masum kalbinin safl?g? ve yas?n?n kucuklugu en tuyler upretici terorizm sekline kurban olan bir cocuga yard?m eli uzat?n! Elinizden gelen  yard?ma kosun! Gonul al?c? kucuk oglan?n bas?ndan gecenlerin  Internet yoluyla olsun, sehrinizde veya devletinizde bas?n  sayfalar?yla, elektronik medyalarla olsun yay?lmas?na yard?mc? olun. Mektubu ve belgeleri anadilinize tercume ed?p ozel polis ve dedektif ofislerine, cocuklar?n haklar?n? sivil orgutlere dag?t?n. Candan rica ederim! Rica ederim! Rica ederim!
Insanlar akla hayale s?gmaz rekorlar k?r?yorlarGELIN BIZ BIRLIKTE EN ICTENLIKLI INSANSEVERLIK REKORUNU KIRALIM MASUM BIR COCUGU ARAYIP BULALIM VE KURTARALIM!
Bulgaristan,
Babas?: T. Deyanov

2.

               Butun Soydaslar?m?za:

Inas?n?n yalanacak bir hayat? var bu tek hayatta da bir tek cocukluk donemi. Ne yaz?k ki Bulgar cocuklar? guvenlikten, mutlu ve uzuntusuz bir cocukluktan yoksundurlar.
Okuma yazma bilmeyen cocuklar?n,  cocuklar aras?nda fuhusun (oglanlar da bu arada olmakla!), uyusturucu kullanan kucuklerin, dilenen ve gruplar halinde dolasan cocuklar?n, kaybolan, kac?r?lan veya sat?lm?s olan, dovulen, iskencelere tabi tutulan ve somurulen, cinsel bask? alt?nda tutulan ve intihar eden cocuklar?n say?s? basdondurucu bir sekilde cogal?yor. Bundan 10 y?l oncesine kadar Bulgaristanda bilinmeyen, tan?nmayan ve akla hayale s?gmayan karanl?k bir gercek! Olenler say?s? bak?m?ndan on, dogum oran? bak?m?ndan son s?ralarda yer al?yoruz.
Cocuklar cinayetlere kurban oluyor, bizzat cocuklar taraf?ndan islenen suclar ve cinayetler art?yor. Doland?r?c? cocuklar, uyusturucu dag?tan cocuklar, cinayet isleyen cocuklar gunden gune cogal?yor.
Bulgaristan, cocuk hayat? ac?s?ndan, cocuklar?n haklar? ac?s?ndan batakl?ga donustu. Bu batakl?kta hepimiz bat?yoruz. Kurumlar utanmadan susuyor, kaderlerine ilgisiz kal?yor. Milletin icinde bulundugpu devlet batakl?g?ndan ikide bir iskenceye kurban olmus cocuk cesetleri su yuzune c?k?yor, duzluklerde ise hacs?z cocuk mezarlar?na tan?k olunuyor.
Kucuk gunesim Savestin de devlet batakl?g?n?n karanl?klar?nda kayboldu. Dorduncu y?l Savestin zorunlu surgundedir, esaret alt?ndad?r,    fakat iktidar ahlak? ve insan vicdan?n? kabaca ayaklar alt?nda cignedi. Cumhurbaskan?, Basbakan, Icisleri Bakanl?g? yoneticileri Anayasay? da, uluslararas? sozlesmeleri de ayaklar alt?na ald?lar ve boylelikle Savestinin cocuklugunu mahvedenler aras?nda yer ald?lar. Polis ve iktidar beni ve kucuk Bulgar cocugunu mahkemesiz, karars?z  mahkum ettiler. Benimkine benzer kaderi olan ana babalar belirsizlikle, karanl?kla, korku ve dehsetle, gozyaslar?yla basbasa b?rak?ld?lar. Bizler ve cocuklar?m?z haks?z, k?smetini denemeden yoksun varl?klar?z.
Kucuk Savestin kaybolmus, kac?r?lm?s cocuklar?n tuyler urpertici s?n?f?na dahil edilmistir. Bu cocuklasr?n birici sucu Bulgaristanda dunyaya gelmis olmalar?d?r. Bunun icin de aranm?yorlar.  Savestin, bu tur kaderi olan her Bulgar cocugunun ac?mas?z hayat?n? birlestiren ve simgeleyen bir simgedir. Ac?kl? bilinmezliginde bu elinde balon gezdiren guzel ve sevimli cocuk cekici bir kisilige burundu, gunun gucluleri ise vicdans?zl?klar?n? sergilediler.
Cumhurbaskan?, Basbakan ve Icisleri Bakanl?g? ust yoneticileri kaybolan baska Bulgar oocuklar?n?n kaderine de ilgisiz kald?lar. Dort y?ld?r beyler Bulgaristanda cocuklar?n gerektigi gibi aranmas?n? organize edemediler.
Ben ve Savestin, 97 y?l?n?n Ocak soguklar?nda mitingler ve barikatlerde yer alarak iktidara gelmelerine yard?m ettiklerimize kurban olduk. O gunlerde yoksulluga kars?, demokrasi icin mucadelemizi verdik, bask?ya kars? ses yukselttik. Sonra ise.. sonra cok dfaha korkunc bir gercekle kars? kars?ya geldik. Cocugumu bulmak icin yapt??klar?mdan oturu beni asag?lad?lar, tehdit ettiler, bana cok s?k?nt?lar yaratt?lar. Nicin? Suc mu isledim? Yoksa kucuk yavrum mu suc isledi? Bizlere yard?m edeceklerine, resmi kurumlar sorumluksuzluklar?yla, ilgisizlikleriyle ve kustahca hareketleri ve davran?slar?yla, cinayi durgunluklar?yla bizi adeta oldurduler.
Bukadar cok yuksek gorevde ilgisiz kald?lar anne ve babas?ndan kac?r?lan, kucuk, guzel gozlu cocugun zavall? kaderi kars?s?nda. Kucuk Savestin size ne yapt? ki?  Kan damlayan baban?n kalbi sizi lanetliyor . sagken sizi solucaklar yesin! Kendinize gelin! Babalar?n lanetlerinden kurtulus yoktur!
Devlet suclulugu ile tek bas?ma mucadele etmeyi denedim defalarca. Cocuklar?m?za kars? sahte ilgi ve yak?nl?ga kari? ses yukselttim. Fakat beyler, efendiler beni de, diger benim durumumda olan babalar? da ilgisiz b?rakt?lar. Cocuk Kanunu kabul edilmesi icin acl?k grevine c?kt?m. Yonetimin yel degirmenleriyle insan haklar? icin mucadelemi hep surdurdum. Buna kars?l?k ilgisiz kald?lar. Savestini kasten aramad?lar. Cocuk hakimi ve savc?s? yerine kars?ma kimseye gerekli olmayan duysuz bir devlet makinas? s?kt?. Bizde sivil toplum bir hayalden baska bir sey degildir. Bu bir suclama degildir,  gercekler bunu gosteriyor.
Kaybolan cocuklar toplumun korkunc bir yaras?d?r. Fakat baska devletlerde bu cocuklar?n bulunmas? icin aramalar yap?l?yor. Ve buluyorlar bu cocuklar?! Bulunup kurtar?lan her cocuk insanogluna bir katk?d?r! Fakat bizde kaybolan cocuklar?n istatistigi bile yok. Ulkede cocuklara ve bize kars? bi cinayi davran?s Birlesmis Milletler Anlasmas?nca tan?nm?s cocuk haklar?n?n cignenmesinden kaynaklan?yor.
Bulgar cocuklar?n?n trajedisini bilen, ama imkanlar? dahilinde elden geleni yapmayan her kisi cocuklar?m?za kars? hareket edenler aras?nda yer al?yor. Baba olarak, insansever bir kisi olarak hicbir cocugun ac?kl? kaderi kars?s?nda ilgisiz kalamam! Ama bana ve Savestine kari?  kendi oz devletimiz c?km?st?r! Yaz?klar olsun bu Devlete!
Savestin edebiyattan al?nm?s bir kahraman degildir, ac?kl? Bulgar gerceginin trajik bir ornegidir. Muthis ilgisizlige kurban olmus bir cocuktur. Yard?m?n?za muhtact?r! Gelin hep birlikte yard?m elimizi ona ve onun gibi diger cocuklara uzatal?m.
Oglumu c?lg?nca seviyorum. Mucadelemi bir an bile durmadan surduruyorum, ama tek bas?ma basar?l? olamayacag?m. Gozbebeklerindeki sevinci gorebilmeme yard?m edin!
Soydaslar?m?za, dunyan?n dort koiesindeki insanlara candan ricada bulunuyorum:
Kac?r?lm?s olan cocugumun bulunmas?na yard?mc? olun! Elinizden geldigi kadar yard?m edin!
Babas?: ( imza )
Bulgaristan, 

3.

 
Bulgaristan Cumhuriyeti
  Sofya Bolge Savc?l?g?
         No 34261
        30.11.2001
            Sofya
 
K A R A R N A M E
Sofya, 12.11.2001
 
A.HRISTOV Sofya Bolge Savc?l?g?nda savc?, Sofya Inkovusturma Dairesi taraf?ndan gonderilen No 235/98 esas kovusturma davas?, Sofya Bolge Savc?l?g? No 3426/98 dosyas? materyallerini gozden gecirdikten sonra sunlar?
T E S P I T    E T T I M :
            Ceza Kanunu 142nci maddesi f?kra 1, bend 2 ve bend 3 geregi islenen sucla ilgili olarak FAILI MECHULe kars? dava soz konusudur.
            Kovusturma suresince 06/07.V.97 tarihinde Sofya sehrinde mechul bir kisinin Savestin Deyanov ad?ndaki resit olmayan cocugu kac?rm?s ve gayri kanuni bir sekilde onu serbest olma hakk?ndan yoksun etmistir.
            Kac?r?lm?s olan cocugun bulundugu yer  ve bununla ilgili butun hususlar?n tespit edilmesi ile ilgili eylemlerin devam etmesi onkosullar? ortadad?r, sucu isleyenlerin tespit edilmesine yonelik eylemler de bu arada olmakla. Fakat butun usule uygun yollarlla ve operatif arama eylemleriyle simdiye kadar ortaya c?kar?lmam?st?r.
            Bundan oturu ve Ceza Usul Muhakemeleri Kanunu 239uncu maddesi 1inci f?kras? 2nci bendine istinaden sunu
KARARA  BAGLADIM:
.
            Kararnamenin bir sureti zarar gormui olan Todor Deyanova gonderilsin j.k. Lulin, Bl. 521/G, d. 87.
            Kovusturma dosyas?, sucu isleyenin ve kac?r?lm?s olan cocugun aralt?r?lmas?n?n, aranmas?n?n devam etmesi icin Sofya Emniyet Mudurlugune gonderilsin.
                                                            SAVCI :  / Imza ve muhur /
                                                             ( HRISTOV )

Degerli insanlar,

            Kimligi degistirilmis olan ve 7 y?ld?r aranmam?s olan S?vestin icin seitteki resimleri ve adresinin yabanc? bas?n sayfalar?nda ve TV kanallar?nda yay?nlanmas? arac?l?g? ile dunya insanlar?ndan yard?m icin biricik yararl? yoldur. Kalan? bosad?r.

            Cocugum hakk?nda bilgi edinmek ve onu bulabilmem icin en guvenilir olan bu sans? LUTFEN FINANSE EDINIZ.  Guvenilir yol olduktan baska, en ucuz yoldur. Yaklas?k 5000 EURO gereklidir.  Art?k okadar bedbaht?m ki, bu para benim icin gayet buyuk bir miktard?r. Yard?m ediniz. S?vestin bir tek bana ve Sizin yard?m?n?za bel baglayabilir. RICA  EDERIM !

  FOR SEARCH IN PRIVATE WAY:

Bulgarian PostBank
CODE: BPB17940
EURO 4403026211
IBAN: BG 55BPBI 79404403026201
 

Kac?r?lm?s olan S?vestin her seyden once Italya, Almanya, Fransa, Yunanistan, Turkiye, Guney Afrika Cumhuriyeti, ABD, Kanada, Avustralya, Iran, Cezayir, Ispanya, Isvec, Isvicre, Arjantinde aranmal?d?r.  Cocuk muhtemelen K?br?s ve Israilden veya Romanya, Macaristan ve Hollanda uzerinden kac?r?lm?st?r.

 S?vestinin  bas?nda ve TV den yay?nlanmas?na gerekli metin ve resimlerle reklam kareleri burada print edilir. Cocugun aranmas?n? bizzat da organize edebilirsiniz.

BULGARIA-

ENGLISH -HerePrint 

FRENCH - Print

   Ici imprimer

GERMAN - Print 

Hier drUcken sie

ITALIAN - PRINT 

   Qua stampare

RUSSIAN-Print

Polska-Print

GREEK-Print

  ?????? ?? ???????, ????? ???????

SPANISH - Print

Haz click aqui

TURKISH-Print

Burada print edilir

Sweden-Print

Portugal-Print

 

#2

Cocuk 22.09.1988 y?l?n?n Eylul ay?nda Bulgaristanda dogmustur.

THE CHILD WAS BORN IN 22 SEPTEMBER 1988 IN BULGARIA

1997

1997

2003-2005

The  portrait of Savestin

at the age of 16 - 18 computer actualized

THE POLICE SABOTAGE THE UPDATING OF THE MISSING BULGARIAN CHILDREN`S PORTRAITS.

 •    Beyaz,  celbedici narin bir cehre
 •  Ac?k kahverengi, mevsime ve gunes ?s?klar?na gore koyu sar?s?ndan tutun ac?k sar?c?na kadar degisen yumusak sac.
 •  Kulaklar? iri ve duzgun
 •  Iri, kahverengi badem gozler ve uzun kuvr?k kirpikler
 •  Sol bogrunde  3 mm capl? yuvarlak ben
 •  Sol ayag?nda dizinin biras solunda 3.5sm uzunlugunda dikey cam kesiginden bir iz
 •  Sag dizkapag? alt?nda yaklas?k 4sm uzunlugunda duzey kesik izi
 •  Muhtemelen psororiazisten, dirsekleri ve dolay?nda mevsimlik /ilbahar ve sonbahar) benekler
 •  Anjin ve bag?rsak sanc?lar?ndan hastalan?r, otobuste fenal?k gecirir

 •    fair, delicate face, with specific charm
 •  light-brown soft hair varying in color depending on the season from dark to blond
 • large cochlea of regular form
 •  large dark-brown elongated eyes with long eyelashes
 • a typical round mothers mark on the left flank with diameter of 3 mm
 • a vertical glass-cut scar on the left leg, a little bit to the left and under the knee, 3.5 cm long
 • a horizontal cut scar under the right knee, about 4 cm long
 • seasonal (autumn and winter) rash on and around the elbows, probably psoriasis
 • suffers from tonsillitis and intestinal colic, feels sick when traveling by bus

Bu guzel oglan cocugu icin Bulgaristanda sark? sozleniyor. Ne yaz?k ki, Bulgar ana babalar cocuklar?n? aray?p tekrar yanlar?na getirtme simkan?ndan mahrumdurlar

 

Kac?r?lm?s olan bir Bulgar cocugunun yard?m?na kosacakl m?s?n?z?
Ciddi onerilerinizi bekliyoruz.

 

Bas?ver!
Savestinin sark?s?
Bas?ver !
Video-film

TIKLAYIN - ikinci BoLuM

Dunyan?n dort bucag?ndaki   tan?d?klar?n?za ve dostlara bildirin! Yard?ma kosun ve Allah sizi mutlu etsin!

 

  #3

CLICK > PART TWO

PLEASE  ,CIRCULATE AND SPREAD  IN INTERNET! TO ALL YOUR  FRIENDS AND RELATIVES ALL AROUND THE WORLD!!! PEOPLE, AND BE BLESSED!

! I !

 

  #4

 

CLICK > PART TWO

 

PLEASE  ,CIRCULATE AND SPREAD  IN INTERNET! TO ALL YOUR  FRIENDS AND RELATIVES ALL AROUND THE WORLD!!! PEOPLE, AND BE BLESSED!

! I !